Kịch tính và đau khổ ở khắp mọi nơi, nhưng thị trường chứng khoán. Với các lĩnh vực bán lẻ / dịch vụ phần lớn vẫn đóng cửa và các nhà đầu tư đã để mắt đến những căng thẳng kinh tế hiện tại, có lẽ việc loại bỏ những tác động về sức khỏe, kinh tế và xã hội của tình trạng bất ổn và xung đột lan rộng không phải là một phản ứng đáng ngạc nhiên đối với thị trường. Thị trường đang ở chế độ "đi lên có phương pháp" ngày nay, quen thuộc từ những mùa hè trước, mặc dù không có S&P vẫn lấy lại mức cao nhất trong ngày của tuần trước là 3068. Một lần nữa, chúng ta thấy giá trị vượt trội hơn nhưng mega-cap tăng trưởng cũng thúc đẩy cao hơn.
Cười
cục sạc
khách du lịch tại đây nha